مدرسه‌های شهر آبدانان از استان ایلام در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رشد 2
تهران - منطقه یک
متوسطه ادب و علم
تهران - منطقه شش
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش