مدرسه‌های محله آذربایجان منطقه ده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان معلم 2
تهران - منطقه دو
دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
متوسطه رازی
تهران - منطقه شش
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: