مدرسه‌های محله آزادی منطقه ده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه متین 2
ارومیه - ناحیه یک
متوسطه رازی
تهران - منطقه شش
دبستان راه رشد
تهران - منطقه دو
دبستان مهر ماندگار
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: