مدرسه‌های محله آزادی منطقه ده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه امامت
تهران - منطقه دو
متوسطه برآیند
تهران - منطقه شش
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
دبستان راه رشد
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: