مدرسه‌های شهر آمل از استان مازندران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
دبستان ثمر
تهران - منطقه هشت
دبستان جاوید
تهران - منطقه دو
دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک