مدرسه‌های محله آپادانا منطقه هفت شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
متوسطه جعفری اسلامی
تهران - منطقه یازده
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: