مدرسه‌های محله اباذر منطقه پنج شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان عماد
تهران - منطقه دو
دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
دبستان تلاش مهر پاینده
تهران - منطقه چهار
دبستان نیکان ملائک
تهران - منطقه سه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: