مدارس ابوذر منطقه هفده تهران

در این بخش از دانش‌نامه‌ی مدارس، لیست مدارس ابوذر منطقه هفده تهران در استان تهران ارائه شده است. این فهرست، به تفکیک مدارس دخترانه در مقطع دبستان (ابتدایی) تنظیم شده است.

مدارس دخترانه ابوذر تهران

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: