مدرسه‌های محله ابوذر منطقه هفده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان آفرینش
تهران - منطقه دو
دبستان امید آینده
تهران - منطقه پنج
دبستان امید ایران
تهران - منطقه پنج
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: