مدرسه‌های محله ابوذر منطقه هفده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
متوسطه سپهر معرفت
تهران - منطقه یازده
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: