مدرسه‌های محله ابوذر منطقه پانزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان معلم 2
تهران - منطقه دو
دبستان سرای دانش
تهران - منطقه چهار
متوسطه امامت
تهران - منطقه دو
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: