مدارس ابوذر منطقه پانزده تهران

در این بخش از دانش‌نامه‌ی مدارس، لیست مدارس ابوذر منطقه پانزده تهران در استان تهران ارائه شده است. این فهرست، به تفکیک مدارس پسرانه در مقطع دبستان (ابتدایی) تنظیم شده است.

مدارس پسرانه ابوذر تهران

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: