مدرسه‌های محله ابوذر منطقه پانزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان نرگس
تهران - منطقه یازده
متوسطه ادب و علم
تهران - منطقه شش
متوسطه خضرا
تهران - منطقه پنج
متوسطه هما
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: