مدرسه‌های محله ابوذر منطقه چهارده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امام خمینی (ره)
تهران - منطقه هشت
دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
دبستان شمیم یاس
تهران - منطقه پنج
متوسطه تربیت
تهران - منطقه یازده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: