مدرسه‌های محله ابوذر منطقه چهارده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان ثمر
تهران - منطقه هشت
دبستان ستاره نو
تهران - منطقه بیست و دو
دبستان شمیم یاس
تهران - منطقه پنج
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: