مدرسه‌های شهر احمدآباد از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو