مدرسه‌های شهر اراک از استان مرکزی در هر منطقه و محله

دبستان بهان
تهران - منطقه پنج
دبستان پویندگان شفق
تهران - منطقه پنج
متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک