مدرسه‌های شهر اردبیل از استان اردبیل در هر منطقه و محله

دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
دبستان زینبیه
تهران - منطقه چهار
دبستان سلام سبز
تهران - منطقه پنج
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش