مدرسه‌های شهر اردکان از استان یزد در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
متوسطه برآیند
تهران - منطقه شش
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
متوسطه خضرا دانش
هشترود -