مدرسه‌های شهر ارومیه از استان آذربایجان غربی در هر منطقه و محله

دبستان پویندگان شفق
تهران - منطقه پنج
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: