مدرسه‌های شهر ارومیه از استان آذربایجان غربی در هر منطقه و محله

دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت
متوسطه دکتر حسابی
تهران - منطقه شش
متوسطه دانشجو
تهران - منطقه پنج
دبستان مهر ماندگار
تهران - منطقه پنج