مدرسه‌های شهر ارومیه از استان آذربایجان غربی در هر منطقه و محله

دبستان ایران سنجش
تهران - منطقه سیزده
دبستان نبوت
تهران - منطقه هشت
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک
دبستان مهرآئین
تهران - منطقه یک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: