مدرسه‌های شهر اصفهان از استان اصفهان در هر منطقه و محله

دبستان درخت دانش
تهران - منطقه چهار
دبستان مرضیه
تهران - منطقه چهار
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار