مدرسه‌های شهر اصفهان از استان اصفهان در هر منطقه و محله

دبستان مرضیه
تهران - منطقه چهار
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو