مدرسه‌های شهر اصفهان از استان اصفهان در هر منطقه و محله

متوسطه حضرت موسی بن عمران
تهران - منطقه شش
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج