مدرسه‌های محله اقدسیه منطقه یک شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان معلم 2
تهران - منطقه دو
دبستان زینبیه
تهران - منطقه چهار
دبستان صدرا
تهران - منطقه پنج
متوسطه خضرا دانش
هشترود -
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: