مدرسه‌های محله امامت منطقه سیزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان شمیم یاس
تهران - منطقه پنج
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار
متوسطه آیین اسلام
تهران - منطقه یازده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: