مدرسه‌های محله امام خمینی منطقه ده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیشرو
تهران - منطقه هشت
دبستان جاوید
تهران - منطقه دو
متوسطه نشانه مهر
تهران - منطقه نه
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: