مدرسه‌های محله امیریه منطقه یازده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت
متوسطه رازی
تهران - منطقه شش
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: