مدرسه‌های محله امیریه منطقه یازده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سلام سبز
تهران - منطقه پنج
دبستان مکتب کوثر النبی
تهران - منطقه ده
متوسطه حضرت موسی بن عمران
تهران - منطقه شش
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: