مدرسه‌های محله امیر آباد منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان عماد تهران
تهران - منطقه سیزده
متوسطه برهان
تهران - منطقه دو
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: