مدرسه‌های محله امیر آباد منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پویندگان شفق
تهران - منطقه پنج
دبستان متین
تهران - منطقه ده
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: