مدرسه‌های محله انقلاب منطقه یازده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان همیشه بهار
تهران - منطقه چهار
هنرستان فضه
تهران - منطقه پنج
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج
متوسطه رشد
تهران - منطقه یک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: