مدرسه‌های محله ایرانشهر منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
دبستان منادیان اندیشه نو
تهران - منطقه ده
متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: