مدرسه‌های شهر ایلام از استان ایلام در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان خاتم
تهران - منطقه پنج
دبستان صدرا
تهران - منطقه پنج
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
دبستان آئین نیایش
تهران - منطقه سه