مدرسه‌های شهر بابل از استان مازندران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امید ایران
تهران - منطقه پنج
متوسطه نگرش آرمانی
تهران - منطقه پنج
متوسطه دانشجو
تهران - منطقه پنج
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو