مدرسه‌های شهر باخرز از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
متوسطه نشانه مهر
تهران - منطقه نه
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: