مدرسه‌های شهر بجستان از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش