مدرسه‌های شهر بردسکن از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پویندگان شفق
تهران - منطقه پنج
دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
متوسطه نور نرگس
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: