مدرسه‌های شهر بندرعباس از استان هرمزگان در هر منطقه و محله

متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو