مدرسه‌های شهر بندر ترکمن از استان گلستان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
دبستان زینبیه
تهران - منطقه چهار
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش