مدرسه‌های شهر بهارستان از استان تهران در هر منطقه و محله

دبستان جاوید
تهران - منطقه دو
دبستان رسا
تهران - منطقه هشت
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو