مدرسه‌های شهر بیرجند از استان خراسان جنوبی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان جاوید
تهران - منطقه دو
دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
متوسطه برهان
تهران - منطقه دو
دبستان مهر ماندگار
تهران - منطقه پنج