مدرسه‌های شهر تاکستان از استان قزوین در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صالح المهدی
تهران - منطقه سیزده
دبستان معلم 2
تهران - منطقه دو
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: