مدرسه‌های شهر تایباد از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سرای دانش
تهران - منطقه چهار
متوسطه سپهر معرفت
تهران - منطقه یازده
متوسطه دانشجو
تهران - منطقه پنج
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: