مدرسه‌های شهر تایباد از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
دبستان برگزیدگان
تهران - منطقه یازده
دبستان یاس
تهران - منطقه چهار
متوسطه برهان
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: