مدرسه‌های شهر تایباد از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه نگرش آرمانی
تهران - منطقه پنج
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج