مدرسه‌های شهر تبریز از استان آذربایجان شرقی در هر منطقه و محله

دبستان تلاش مهر پاینده
تهران - منطقه چهار
متوسطه حضرت موسی بن عمران
تهران - منطقه شش
متوسطه رازی
تهران - منطقه شش
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج