مدرسه‌های شهر تحت جلگه از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
دبستان بهار پروانه ها
تهران - منطقه پنج
متوسطه روح اله
تهران - منطقه ده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: