مدرسه‌های شهر تحت جلگه از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
دبستان گلبرگ
تهران - منطقه هشت
متوسطه اندیشمند فردا
تهران - منطقه یازده
متوسطه نور نرگس
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: