مدرسه‌های شهر تحت جلگه از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده
متوسطه خضرا
تهران - منطقه پنج
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج