مدرسه‌های محله تختی منطقه دوازده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بهان
تهران - منطقه پنج
دبستان صالح المهدی
تهران - منطقه سیزده
متوسطه حضرت خاتم الانبیاء(ص )
تهران - منطقه ده
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: