مدارس تختی منطقه دوازده تهران

در این بخش از دانش‌نامه‌ی مدارس، لیست مدارس تختی منطقه دوازده تهران در استان تهران ارائه شده است. این فهرست، به تفکیک مدارس پسرانه در مقطع دبستان (ابتدایی) تنظیم شده است.

مدارس پسرانه تختی تهران

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: