مدرسه‌های محله تختی منطقه دوازده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بهان
تهران - منطقه پنج
دبستان ستاره نو
تهران - منطقه بیست و دو
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: