مدرسه‌های شهر تربت جام از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت