مدرسه‌های شهر تربت حیدریه از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان حکمت نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان پویندگان شفق
تهران - منطقه پنج
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت