مدرسه‌های محله تهران نو منطقه سیزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رهیار 2
تهران - منطقه پنج
متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش
متوسطه خضرا
تهران - منطقه پنج
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: