مدرسه‌های محله تهران نو منطقه سیزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سرای دانش
تهران - منطقه چهار
دبستان نبوت
تهران - منطقه هشت
متوسطه جعفری اسلامی
تهران - منطقه یازده
متوسطه ندای نو اندیش
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: