مدرسه‌های شهر تکاب از استان آذربایجان غربی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رشد 2
تهران - منطقه یک
دبستان صاحب الزمان
تهران - منطقه یازده
متوسطه اندیشمند فردا
تهران - منطقه یازده
متوسطه نشانه مهر
تهران - منطقه نه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: