مدرسه‌های محله جردن منطقه سه شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صاحب الزمان
تهران - منطقه یازده
متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه نور نرگس
تهران - منطقه پنج
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: