مدرسه‌های شهر جعفرآباد از استان قم در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
دبستان ثمر
تهران - منطقه هشت
متوسطه شهید شهرام امامی آل آقا
تهران - منطقه ده
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: