مدرسه‌های شهر جعفرآباد از استان قم در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان باقرالعلوم
تهران - منطقه پنج
متوسطه جعفری اسلامی
تهران - منطقه یازده
متوسطه رازی
تهران - منطقه شش
متوسطه رشد
تهران - منطقه یک