مدارس جلگه رخ

در این بخش از دانش‌نامه‌ی مدارس، لیست مدارس جلگه رخ در استان خراسان رضوی ارائه شده است. این فهرست، به تفکیک مدارس دخترانه جلگه رخ و مدارس پسرانه جلگه رخ در مقطع دبستان (ابتدایی)، متوسطه و هنرستان تنظیم شده است.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: