مدرسه‌های شهر جلگه رخ از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان همیشه بهار
تهران - منطقه چهار
متوسطه سماء 2
تهران - منطقه پنج
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت