مدرسه‌های محله جمال زاده منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
دبستان رهیار
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: