مدرسه‌های شهر جوادآباد از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سلام سبز
تهران - منطقه پنج
دبستان مرضیه
تهران - منطقه چهار
متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه خضرا
تهران - منطقه پنج