مدرسه‌های محله حافظ منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رهیار 2
تهران - منطقه پنج
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: