مدرسه‌های محله حر منطقه یازده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سلام سبز
تهران - منطقه پنج
دبستان عترت
تهران - منطقه سیزده
متوسطه روح اله
تهران - منطقه ده
متوسطه سماء 2
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: