مدرسه‌های محله خانی آباد نو منطقه نوزده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان میلاد
تهران - منطقه یازده
دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
دبستان عترت
تهران - منطقه سیزده
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: