مدرسه‌های محله خراسان منطقه دوازده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان آفرینش
تهران - منطقه دو
متوسطه حضرت خاتم الانبیاء(ص )
تهران - منطقه ده
متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: