مدرسه‌های شهر خرامه از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
دبستان پویندگان شفق
تهران - منطقه پنج
متوسطه برهان
تهران - منطقه دو
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج